Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отдаване под наем на дивечови ниви за стопаска 2023/2024г

05.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ
„СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 и писмо с изх. № РД01148/02.10.2023г. на директора „СЦДП”ДП и наш вх. № РД15186 / 02.10.2023г., обявява отдаване под наем на дивечови ниви с извършена обработка ДЪЛБОКА ОРАН по Позиции за стопанската 2023/2024г. със срок до 30.09.2024г. на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, обхващащи следните дивечови ниви по землища:

Позиция № № по ред Поземлен имот Предназначение / състояние Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Мин. цена на дка
(лв/дка) Обща мин. цена
/лв/
1 1 06032.15.718
Дивечови ниви
изорани Брадвари 1079-1 40,109 80 3208,72
2 06032.15.719 1083-1 21,144 60 1268,64
3 06032.15.724 1101-1 14,300 60 858,00
Общо за позиция № 1 75,553 5335,36
2 4 00415.173.516 Алфатар 1159-3 11,874 60 712,44
5 00415.173.524 1154-1 8,337 60 500,22
6 00415.173.526 1164-4 15,226 60 913,56
7 00415.173.532 1169-1 11,00 60 660,00
Общо за позиция № 2 46,437 2786,22
3 8 11764.91.609 Водно 337-1 25,182 70 1762,74
Общо за позиция № 3 25,182 1762,74
4 9 47696.16.536 Межден 262-1 30,00 125 3750,00
Общо за позиция № 4 30,00 3750,00
5 10 53148.61.143 Овен 206-2 17,396 60 1043,76
Общо за позиция № 5 17,396
ОБЩО ЗА ТП ДЛС „Каркуз” гр. Дулово 194,568 14678,08
ЗАБЕЛЕЖКА: Цена на декар е на база оценителен доклад с вх. № РД15084 / 21.09.2023г. от лицензиран оценител и вкл. цена за извършената почвоподготовка.
Отдаването под наем за стопанската 2023/2024г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.
Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция № и данни на заявителя.
Подаването на заявления ще се извършви в срок до 16:00 ч. на 13.03.2024г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22. Срока за отдаване през стопанската 2023/2024г. /до 30.09.2024г./.

Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 14.03.2024г. от 10:00 ч.При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.

При постъпили повече от едно заявления, критерии за избиране на наемател за сключване на договор, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена най-висока еднаква цена от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.

След разглеждане на всички подадени заявления ще бъдe класиран един.

След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.