Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отдаване под наем на дивечови ниви за стопаска 2023/2024г

09.10.2023

„СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 и писмо с изх. № РД01148/02.10.2023г. на директора „СЦДП”ДП и наш вх. № РД15186 / 02.10.2023г., обявява отдаване под наем на дивечови ниви за стопанската 2023/2024г. на Позиции в на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, обхващащи следните дивечови ниви по землища:

Позиция № № по ред Поземлен имот Предназначение Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Средна мин. цена на дка по позиции (лв/дка) Обща мин. цена по позиции /лв/
1 1 06032.15.55 06032.15.56 Дивечова нива Брадвари 1079-3 152,786 81 27774,09
2 06032.15.717 Дивечова нива 1079-4 13,22
3 06032.15.723 Дивечова нива 1098-1 12,995
4 06032.15.722 Дивечова нива 1100-2 13,986
5 06032.15.721 Дивечова нива 1101-2 7,229
6 06032.15.61 Дивечова нива 1103-1 43,543
7 06032.15.60 Дивечова нива 1104-1 26,788
8 06032.15.59 Дивечова нива 1104-3 30,882
9 06032.15.58 06032.15.62 Дивечова нива 1105-3 41,461
Общо за позиция №1 342,890
2 1 00415.173.523 Дивечова нива Алфатар 1143-1 37,868 70 10949,61
2 00415.173.517 00415.173.519 Дивечова нива 1149-3 7,406
3 00415.173.520 Дивечова нива 1165-4 80,247
00415.173.522
4 00415.173.504 00415.173.505 Дивечова нива 1175-1 30,902
Общо за позиция №2 156,423
3 1 11764.91.2 Дивечова нива Водно 312-1 60,601 67 11782,96
2 11764.91.3 Дивечова нива 316-1 46,531
3 11764.91.609 Дивечова нива 337-1 25,182
4 11764.91.4 Дивечова нива 339-1 24,589
5 11764.91.607 Дивечова нива 340-4 10,611
6 11764.91.608 Дивечова нива 341-1 8,351
Общо за позиция №3 175,865
4 1 80738.58.28 Дивечова нива Черковна 321-3 9,349 102 44226,79
80738.58.35
2 80738.58.24 Дивечова нива 323-1 220,945
3 80738.58.37 80738.58.38 Дивечова нива 324-1 158,134
4 80738.58.36 Дивечова нива 324-3 1,861
5 80738.58.40 Дивечова нива 324-5 1,77
6 80738.58.39 Дивечова нива 324-4 3,214
7 80738.58.29 Дивечова нива 325-2 3,045
8 80738.58.30 Дивечова нива 325-5 4,295
80738.58.41
9 80738.58.31 80738.58.32 Дивечова нива 325-6 8,172
80738.58.33
10 80738.58.27 Дивечова нива 327-1 22,811
Общо за позиция №4 433,596
5 1 12721.40.304 Дивечова нива Върбино 278-12 64,024 91 13470,18
2 12721.16.120 12721.16.124 Дивечова нива 279-14 84
Общо за позиция №5 148,024
6 1 47696.17.120 47696.17.121 Дивечова нива Межден 258-2 48 102 47201,11
2 47696.17.558 Дивечова нива 260-1 62,425
3 47696.16.536 Дивечова нива 262-1 352,331
Общо за позиция №6 462,756
7 1 24030.16.98 24030.16.99 Дивечова нива Дулово 306-11 230,019 110 25302,09
24030.16.100
24030.16.101
Общо за позиция №7 230,019

ЗАБЕЛЕЖКА: Средната минимална цена на декар по позиции е изчислена на база оценителен доклад с вх. № РД15084 / 21.09.2023г. от лицензиран оценител.

Отдаването под наем за стопанската 2023/2024г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.
Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция/и № и данни на заявителя.
Подаването на заявления ще се извършви в срок до 12:00 ч. на 13.10.2023г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22. Срока за отдаване през стопанската 2023/2024г. /до 30.09.2024г./.
Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 13.10.2023г. от 13:00 ч.
При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.
При постъпили повече от едно заявления за една и съща позиция, критерии за избиране на наемател за сключване на договор за същата, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена еднаква цена за една и съща позиция от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.
След разглеждане на всички подадени заявления ще бъдат класирани двама на I-во и II-ро място.
След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.

Приложения:
1. Образец на заявление
2. Проект на договор за отдаване под наем на недвижими имоти – горска територия – частна държавна собственост

Директор на ТП ДЛС „Каракуз” гр. Дулово: ........................
/инж. Огнян Димитров/