Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отдаване под наем на дивечови ниви с люцерна и тревна смеска 10/90 за стопаска 2023/2024г

27.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ
„СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 от ЗГ и Заповед № 047 / 18.03.2024г. на СЦДП ДП - Габрово, обявява отдаване под наем на дивечови ниви с люцерна и тревна смеска 10/90 през стопанската 2023г./2024г. по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, обхващащи следните дивечови ниви по землища:
Позиция № Кадастрален имот ВИД
култура Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Средна мин. цена на дка по позиции (лв/дка) Обща мин. цена по позиции /лв/
1 06032.15.724 Люцерна и тревна смеска 10/90 Брадвари 1092-1 18,000 70,00 5 404,00
06032.15.723 Люцерна и тревна смеска 10/90 1098-1 10,900
06032.15.724 Люцерна и тревна смеска 10/90 1098-2 13,700
06032.15.722 Люцерна и тревна смеска 10/90 1100-2 12,600
06032.15.724 Люцерна и тревна смеска 10/90 1104-2 22,000
ОБЩО ЗА ПОЗИЦИЯ № 1 77,200 5 404,00
2 00415.173.518 Люцерна и тревна смеска 10/90 Алфатар 1149-1 14,300 70,00 10 779,86
00415.173.532 Люцерна и тревна смеска 10/90 1165-1 20,300
00415.173.521 Люцерна и тревна смеска 10/90 1165-4 49,535
00415.173.532 5,465
00415.173.503 Люцерна и тревна смеска 10/90 1175-1 64,398
Общо за позиция №2 153,998 10 779,86
3 11764.91.612 Люцерна и тревна смеска 10/90 Водно 313-1 17,000 70,00 3 024,00
11764.91.5 Люцерна и тревна смеска 10/90 316-2 13,708
11764.91.610 1,092
11764.91.612 0,200
11764.91.6 Люцерна и тревна смеска 10/90 336-1 9,899
11764.91.610 1,301
Общо за позиция №3 43,200 3 024,00
4 80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 Черковна 318-3 17,200 70,00 12 131,00
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 319-1 17,100
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 325-1 22,800
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 325-3 16,200
80738.58.2 Люцерна и тревна смеска 10/90 327-3 26,476
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 327-4 21,000
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 328-2 9,000
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 328-5 10,200
80738.58.42 4,500
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 330-1 4,420
80738.58.3 11,604
80738.58.34 Люцерна и тревна смеска 10/90 334-1 12,800
Общо за позиция №4 173,300 12 131,00
5 12022.100.125 Люцерна и тревна смеска 10/90 Вокил 140-4 23,000 70,00 1 610,00
Общо за позиция №5 23,000 1 610,00
ВСИЧКО 470,698 70,00 32 948,86


ЗАБЕЛЕЖКА: Средната минимална цена на декар по позиции е на база оценителен доклад с вх. № РД15077 / 26.03.2024г. от лицензиран оценител.

Отдаването под наем на недвижими имоти, представляващи дивечови ниви с люцерна и тревна смеска през стопанската 2023г./2024г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.
Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция/и № и данни на заявителя.

Подаването на заявления ще се извършви в срок до 16:00 ч. на 03.04.2024г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22. Срока за отдаване през стопанската 2023г./2024г. /до 30.09.2024г./.
Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 04.04.2024г. от 10:00 ч.
При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.
При постъпили повече от едно заявления за една и съща позиция, критерии за избиране на наемател за сключване на договор за същата, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена еднаква цена за една и съща позиция от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.
След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.

Приложения:
1. Образец на заявление
2. Проект на договор за отдаване под наем на недвижими имоти, представляващи дивечови ниви с люцерна и тревна смеска 10/90 през стопанската 2023г./2024г.