Отдаване под наем на откосите на дивечови ниви с люцерна и тревна смеска 10/90 през 2023г за землище Черковна и Водно

19 May
2023
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО - СОФИЯ
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП – ГАБРОВО
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „КАРАКУЗ”
7650 гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22, тел. 086422606, факс 086422234, е-mail-karakuz@scdp.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
„СЦДП”ДП - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 от ЗГ и Заповед № 148 / 15.05.2023г. на СЦДП ДП - Габрово, обявява отдаване под наем на откосите на дивечови ниви с люцерна и тревна смеска в съотношение 10/90 през 2023г. по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, обхващащи следните дивечови ниви по землища:
Позиция № № по ред ВИД
култура Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Средна мин. цена на дка по позиции (лв/дка) Обща мин. цена по позиции /лв/
3 1 Люцерна и тревна смеска 10/90 Водно 313-1 17 45,00 1890,00
2 Люцерна и тревна смеска 10/90 316-2 15
3 Люцерна и тревна смеска 10/90 336-1 10
Общо за позиция №3 42
4 1 Люцерна и тревна смеска 10/90 Черковна 318-3 17 45,00 7290,00
2 Люцерна и тревна смеска 10/90 319-1 16
3 Люцерна и тревна смеска 10/90 325-1 19
4 Люцерна и тревна смеска 10/90 325-3 16
5 Люцерна и тревна смеска 10/90 327-3 27
6 Люцерна и тревна смеска 10/90 327-4 21
7 Люцерна и тревна смеска 10/90 328-2 9
8 Люцерна и тревна смеска 10/90 328-5 14
9 Люцерна и тревна смеска 10/90 330-1 12
10 Люцерна и тревна смеска 10/90 334-1 11
Общо за позиция №4 162
ВСИЧКО 204 45 9180,00


ЗАБЕЛЕЖКА: Средната минимална цена на декар по позиции е на база оценителен доклад с вх. № РД15080 / 06.04.2023г. от лицензиран оценител.

Отдаването под наем на откосите на недвижими имоти, представляващи дивечови ниви с люцерна и тревна смеска през 2023г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.
Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция/и № и данни на заявителя.

Подаването на заявления ще се извършви в срок до 12:00 ч. на 23.05.2023г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22. Срока за отдаване през 2023г. /до 30.08.2023г./.
Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 23.05.2023г. от 13:00 ч.
При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.При постъпили повече от едно заявления за една и съща позиция, критерии за избиране на наемател за сключване на договор за същата, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена еднаква цена за една и съща позиция от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.
След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.

Приложения:
1. Образец на заявление
2. Проект на договор за отдаване под наем на откосите на недвижими имоти, представляващи дивечови ниви с люцерна и тревна смеска 10/90 през 2023г.


Документи

КОНТАКТИ

гр. Дулово ул. Васил Левски №22
тел. 086422606
факс:
e-mail: karakuz@scdp.bg

Работно време:
от понеделник до петък
от 8,30 до 17,00 ч