Пон - Пет 8:30 - 17:00

Отдаване под наем на горскоплодни култури за стопаска 2023/2024г

19.09.2023

„ МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО
„СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ”ДП – ГАБРОВО
ТП ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО „КАРАКУЗ”
7650 гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22, тел. 086422606, е-mail-karakuz@scdp.bg
ОБЯВЛЕНИЕ
„СЦДП”ДП – ТП ДЛС „Каракуз” – гр.Дулово, на основание чл. 43 ал.3 т.2 от ЗГ и Заповед № 179 / 29.06.2023г. на директора СЦДП ДП Габрово, обявява отдаване под наем от 01.10.2023г. до 30.09.2024г. на горскоплодни култури по Позиции на недвижими имоти частна държавна собственост в района на дейност на “Северноцентрално държавно предприятие” ДП – гр. Габрово - ТП ДЛС „Каракуз” – гр.Дулово, обхващащи следните землища:

Позиция № № по ред Поземлен имот Горскоплодна култура Землище Отдел / подотдел Площ /дка/ Средна мин. Цена на дка по позиции (лв/дка) без ДДС Обща мин. Цена по позиции /лв/ без ДДС
1 1 03017.19.216 Орех Бащино 4-к 13,410 52 11751,12
2 03017.19.215 Орех 6-а 212,573
Общо за позиция №1 225,983
2 1 47696.17.126 Орех Межден 257-ж 139,599 52 52743,65
2 47696.17.116 Орех 260-е 224,117
3 47696.17.121 Орех 258-а 206,660
4 47696.17.119 Орех 260-в 261,025
5 47696.17.117 Орех 260-г 182,900
Общо за позиция №2 1014,301
3 1 53494.31.324 Орех Окорш 227-г 19,002 48 7729,20
2 53494.31.326 Орех 228-б 25,010
3 53494.31.327 Орех 230-в 117,013
Общо за позиция №3 161,025
4 1 81150.34.37 Орех Чернолик 161-г 239,369 52 12447,19
Общо за позиция №4 239,369
5 1 12721.40.3 Орех Върбино 272-и 69,832 48 3351,94
Общо за позиция №5 69,832
6 1 05757.52.100 Орех Босна 409-л 29,000 47 1363,00
Общо за позиция №6 29,000
7 1 63286.6.46 Орех Руйно 199-б 106,000 49 5194,00
Общо за позиция №7 106,000
8 1 53148.61.135 Орех Овен 204-р 74,080 48 3555,84
Общо за позиция №8 74,080
9 1 63286.25.100 Турска леска Руйно 201-в 59,685 25 1492,12
Общо за позиция №9 59,685
10 1 06032.15.716 Обикновен кестен Брадвари 1079-з 41,000 25 1025,00
Общо за позиция №10 41,000
ОБЩО ЗА ДЛС „Каракуз” гр. Дулово 2020,275 100653,06 лв.
ЗАБЕЛЕЖКА: Средната минимална цена на декар по позиции е изчислена на база оценителен доклад с вх. № РД15081 / 06.04.2023г. от лицензиран оценител.

Отдаването под наем през 2023/2024г. ще се извърши на база подадени заявления с посочена от заявителя цена за желаните от него позиции, която да бъде по висока или равна на минималната цена на дка, посочена в настоящото обявление.

Заявленията да бъдат подавани в деловодството на стопанството в запечатан плик с надписани позиция/и № и данни на заявителя.

Подаването на заявления ще се извършви в срок до 12:00 ч. на 26.09.2023г. в деловодството ТП ДЛС „Каракуз” - гр.Дулово, ул.”Васил Левски” № 22.

Разглеждането на подадените заявления ще се извърши на 26.09.2023г. от 15:00 ч.

При желание на заявителите същите могат да присъстват на разглеждането на заявленията.

При постъпили повече от едно заявления за една и съща позиция, критерии за избиране на наемател за сключване на договор за същата, ще е предложената по висока цена в заявлението. При посочена еднаква цена за една и съща позиция от двама или повече заявители договорът ще се сключи със заявителя, който първи е заявил желанието си за това, съгласно датата и часа на постъпване на заявлението в деловодството на стопанството.


След разглеждане на подадените заявления всички подали заявления ще бъдат уведомени за сключването или несключването на договор с тях.

Приложения:
1. Образец на заявление
2. Проект на договор

Директор на ТП ДЛС „Каракуз” гр. Дулово: ........................
/инж. Огнян Димитров/ДО ТП ДЛС „Каракуз” гр. ДуловоЗ А Я В Л Е Н И Е
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМ ИМОТ /ГОРСКОПЛОДНИ КУЛТУРИ/ ПРЕЗ 2023Г. – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ

Долуподписаният/-ната/ .............................................................................. с ЕГН ....................., притежаващ/а лична карта № ............................, издадена на ............................г. от МВР ......................., в качеството ми на ................................................................................, (посочете длъжността) на ............................................................................................... (посочете фирмата на участника), ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление: ..............................................................................................., тел. за контакти: ...........................

ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Желая да сключа договор за отдаване под наем на недвижими имоти – горска територия - частна държавна собственост, представляващи горскоплодни култури, а именно:
Позиция № Землище Площ /дка/ Предложена наемна цена на декар (лв/дка) Обща наемна цена /лв./
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10гр. ......................... ЗАЯВИТЕЛ: .............................
................ 20...... г. /..................................................../
/име и фамилия, подпис, печат/


Проект!
ДОГОВОР № ........................... от ..............2023 г.
ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ– ГОРСКА ТЕРИТОРИЯ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗАЕТИ С ГОРСКОПЛОДНА КУЛТУРА /ОРЕХ/.

Днес, ……….2023г. на основание Заповед № 179 / 29.60.2023г. на директора СЦДП ДП Габрово и ..........................................., се сключи настоящия договор за наем на горскоплодни култури /орех/ между:


СЦДП ДП ТП ДЛС „Каракуз”, гр. Дулово, с ЕИК 2016168050048, регистрация по ДДС: BG201616805, със седалище и адрес на управление: гр.Дулово, община Дулово, област Силистра, представлявано от инж. Огнян Димитров – Директор, съгласно договор за управление № ДУ-05 / 08.10.2021г. и пълномощно № 9898 / 14.11.2021г. и ръководител счетоводен отдел – Йорданка Костадинова наричано по-долу за краткост НАЕМОДАТЕЛ

И

.................................................... с БУЛСТАТ/ЕГН: ............................, Адрес: гр./с. ..............................., ул. ................................ № ........., общ. ...................., област ......................, наричано по-долу за краткост НАЕМАТЕЛ


СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ за временно и възмездно ползване на горскоплодна култура находяща се в землище с. ..............................., частна държавна собственост по Позиция № .......... с площ ................ дка, съгласно Приложение № 1 - неразделна част от този договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Настоящият договор за наем се сключва с НАЕМАТЕЛЯ за срок от 01.10.2023г. до 30.09.2024г.

III. ЦЕНА

Чл. 3. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ ползването на посочения в чл. 1 от този договор, недвижим имот срещу наемна цена от .............. лв./дка без ДДС, определена с доклад с вх. № РД15081 / 06.04.2023г. от лицензиран оценител или общо ........................... лева без ДДС /.........................................................................../.
Чл. 4. Всички съпътстващи разходи по вписването на договора за наем са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл. 5. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да получи договорената цена за наем, определена в чл. 3 от настоящия договор в срок, съгласно чл. 9 от този договор.
Чл. 6. НАЕМОДАТЕЛЯТ поема задължението след подписване на настоящия договор да предаде описаните в приложенията към договора, нива, за което се съставя двустранен приемателно-предавателен протокол, в който се описват границите и състоянието на нивата.
Чл. 7. НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да осъществява текущ контрол по изпълнението на договора във всеки момент от действието му.
Чл. 8. При констатирани нередности по изпълнение на договора НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да изиска от НАЕМАТЕЛЯ тяхното отстраняване в 30 –дневен срок от констатирането им, като всички разходи за това се поемат от НАЕМАТЕЛЯ, без това да го освобождава от отговорността за нанесени вреди на имота. Констатиране на пропуските и нередностите се отразява в констативен протокол, подписан от страните по договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл. 9. /1/ НАЕМАТЕЛЯТ поема задължението да заплати цялата стойност 100% /сто процента/ от договорената наемна цена в размер на ................. лв. /.........................................................../ за ползване на имота в срок от 7 /седем/ календарни дни от подписването страните по настоящия договор.
/2./ Сумите по чл. 9 /1/ да бъдат преведени по сметката на ТП ДЛС „Каракуз” гр. Дулово: IBAN BG20CECB979010E6445700, BIC CECBBGSF при банка ЦКБ АД или в брой на касата на стопанството.
Чл. 10. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава след подписване на настоящия договор да приеме описаната в приложението към договора, нива и да подпише двустранен приемателно-предавателен протокол по чл.6 от договора след заплащане на сумата по чл. 9 ал. 1. Да ползва имота с грижата на добър стопанин. Да спазва установените санитарно-хигиенни и екологични норми; Да извършва необходимите агротехнически мероприятия. Да не уврежда имотите по никакъв начин, включително и чрез неправилно торене и неправилно използване на препарати за растителна защита, при спазване разпоредбите на действащите нормативни актове.
Чл. 11. НАЕМАТЕЛЯТ поема задължението да осигури за своя сметка охраната, включително и противопожарна охрана на предоставените му под наем имот.
Чл. 12. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на свой представител при извършване на контролни проверки от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ и правоимащите държавни органи.
Чл. 13. При констатиране на незаконни посегателства срещу отдадената под наем горскоплодна култура, НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно (в срок до 24 часа) НАЕМОДАТЕЛЯ.
Чл. 14. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да огражда и застроява отдаденият имот, както и да променя предназначението й, определено от таксационната характеристика на ЛУП.
Чл. 15. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да не извършва действия, с които препятства работата на съответните Териториални поделения на „СЦДП” ДП Габрово, свързани с управлението на горските територии – държавна собственост, охраната и контрола върху горите и земите в ДГТ, намиращи се в района им на дейност, регламентирани в Закона за горите и подзаконовите актове по изпълнението му.
Чл. 16. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен в седем (7) дневен срок от промяна на седалището или адреса си на управление, както и при промяна на адреса за кореспонденция, да уведоми писмено НАЕМОДАТЕЛЯ за извършената промяна.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С едномесечно едностранно писмено предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ в случаите на:
а) констатирано нарушение на Закона за горите и другите подзаконови актове по неговото прилагане, в резултат на което са нанесени щети на имотите предмет на настоящия договор;
б) виновно неизпълнение на договорните задължения;
в) при невнасяне на договорената годишна наемна цена определена по размер, начин и в срок, съгласно клаузите на настоящия договор.
2. С изтичане срока на договора.
3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

VII. САНКЦИИ
Чл. 18. Наемателят дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползването на имота от негови работници/служители и/или неспазване клаузите и сроковете за плащане в настоящият договор в размер на 20 % от наемната цена.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 19. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и заплащане на наемната цена, съгласно чл. 9 от настоящият договор.
Чл. 20. Страните се споразумяха всички съдебните спорове между тях да се разрешават от компетентния съд по местонахождение на седалището на СЦДП ДП ТП ДЛС „Каракуз” гр. Дулово.
Чл. 21. Всички възникнали по повод изпълнението на договора въпроси между страните, се решават по пътя на преговорите, а в случай че това е невъзможно, спорът се отнася за решаване пред компетения съд по седалището и адреса на управление на СЦДП ДП ТП ДЛС „Каракуз”.
Чл. 23. Всички съобщения и уведомления, включително и за прекратяване на договора, ще се извършат в писмена форма или по телефон, факс и e-mail адреса на страните.
Чл. 24. При промяна на адреса за кореспонденция на някоя от страните по договора, същата е длъжна в седем дневен срок да информират ответната страна.
Чл. 24.1. Адресите за кореспонденция на страните са както следва:
Чл. 24.1.1. За СЦДП ДП ТП ДЛС „Каракуз”, гр. Дулово, ул. „Васил Левски” № 22, тел 0864 2 26 06, e-mail: karakuz@scdp.bg.
Чл. 24.1.2. За Наемателя: .............................................. с БУЛСТАТ/ЕГН: ...................................., Адрес: гр./с. ............................................., ул. .........................................№ ......, общ. ............., област ....................., тел. ..............................

Приложения: Приложение №1


Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛ:1........................... НАЕМАТЕЛ:............................
/инж. Огнян Димитров – директор/ /........................../


Ръководител СчО: ..........................
/Йорданка Костадинова/

Съгласувал: ...................................
/адв. Николай Папазов/
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Горскоплодна култура, намираща се на територията на ТП ДЛС Каракуз гр. Дулово и е индивидуализирани, съгласно лесоустройствен проект на стопанството както следва:

№ позиция Имот
№ Землище Вид на подотдела Отдел / Подотдел Площ,

дка Наемна цена,

лв. без ДДС Наемна цена на дка,
лв/дка без ДДС
1
2
ОБЩО


НАЕМОДАТЕЛ:........................... НАЕМАТЕЛ:............................
/инж. Огнян Димитров – директор/ /........................./


Ръководител СчО: ..........................
/Йорданка Костадинова/

Съгласувал: ...................................
/адв. Николай Папазов/